Schorsing

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen c.q. te ontzetten indien gehandeld is in strijd met de lidmaatschapsverplichtingen, de Statuten of Huishoudelijk Reglement, door handelingen of gedragingen waardoor het belang van de vereniging sterk is geschaad. In dat geval zal betrokkene schriftelijk van het besluit op de hoogte worden gebracht en kan deze binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving in beroep gaan bij het bestuur.